Πολιτική Ποιότητας και Κοινωνικής Ευθύνης

Η Πολιτική Ποιότητας και Κοινωνικής Ευθύνης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στα μέλη του που να μεγιστοποιούν το όφελος της βιομηχανίας και να ικανοποιούν τις δεδηλωμένες και αναμενόμενες απαιτήσεις των μελών.


Οι στόχοι του Συνδέσμου για την ποιότητα είναι οι παρακάτω :

 • Αποτελεσματική ενημέρωση των μελών με έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση
 • Υποστήριξη των μελών
 • Προαγωγή Αναπτυξιακής Πολιτικής στη Βόρεια Ελλάδα
 • Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων συνεργασίας με παρεμφερείς οργανώσεις, εκπροσώπους της Πολιτείας και εκπροσώπους των ΜΜΕ
 • Προσέλκυση νέων μελών
 • Διαφανείς και προκαθορισμένες διαδικασίες λειτουργίας του Συνδέσμου
 • Αποτελεσματική διαχείριση των εσόδων

Οι στόχοι του Συνδέσμου για την Κοινωνική Ευθύνη είναι
οι παρακάτω :

 • Προβολή και διάδοση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα μέλη του Συνδέσμου και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
 • Ανάπτυξη δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Συνδέσμου
 • Υποστήριξη και σεβασμός της προστασίας των διεθνών διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες του Συνδέσμου δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Προάσπιση της κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας όπως και της ουσιαστικής κατάργησης της παιδικής εργασίας
 • Αντίθεση σε κάθε μορφή διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένου και του εκβιασμού και της δωροδοκίας.

Στόχος και φιλοδοξία μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, η πλήρης ικανοποίηση των μελών, και η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, διαδικασίες που επιτυγχάνονται με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Κοινωνικής Ευθύνης.

Το 2009 έγινε η αναβάθμιση του Συστήματος αυτού σε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 9001:2008.

Το 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, για να αποδείξει έμπρακτα την κοινωνική του ευαισθησία, αποφάσισε να εφαρμόσει ένα σύστημα Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνο με το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο SΑ 8000:2008.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί έναν από τους παράγοντες ελέγχου που μας επιτρέπει να βελτιώνουμε την παραγωγικότητά μας, την αποτελεσματικότητά μας, και να αυξάνουμε τις δραστηριότητές μας, μέσα σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Προκειμένου να λειτουργεί ορθά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, η συμμετοχή όλου του προσωπικού και των συνεργατών είναι απαραίτητη. Για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή απαιτείται καλή γνώση του συστήματος και δέσμευση για την επίτευξη των δεδηλωμένων στόχων. Ως εκ τούτου, το προσωπικό μας έχει πλήρη γνώση τόσο του τεκμηριωμένου συστήματός μας όσο και των απαιτήσεων του ISO 9001:2008 και συνεισφέρει στην αδιάκοπτη λειτουργία και βελτίωσή του.

Η ενημέρωση για την ποιότητα είναι σημαντικός παράγων για την προσωπική ανάπτυξη των εργαζόμενων / συνεργατών και ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη του Συνδέσμου. Ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι εκπαιδεύοντας και παρακινώντας τους εργαζόμενους και συνεργάτες θα οδηγηθεί ο Σύνδεσμος στην επίτευξη των υψηλών του στόχων.